TÜZÜK

OTOMOTİV GAZETECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (OGD)

GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Merkezi :

Madde 1- “OTOMOTİV GAZETECİLERİ DERNEĞİ” adında bir dernek kurulmuştur.

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin kısa adı OGD olup genel merkezi İstanbul'dadır.

Dernek, şube açabilir; İstanbul dışındaki illerde temsilcilikler kurulabilir, kuruluşuna karar

verilen temsilciliklere yönetim kurulunca temsilci atanır.Atanan temsilcinin istifa etmesi

veya lüzumu halinde yönetim kurulunca görevden alınabilir. İstifa veya görevden alma

nedeniyle oluşabilecek boşalmalarda yönetim kurulu en geç 30 gün içinde yeni temsilci

ataması yapmak zorundadır.

Derneğin Amacı :

Madde 2- Dernek; gazete, dergi, haber ajansları, radyo ve televizyon kuruluşları, internet

yayıncılığı, internet otomobil gazeteciliği ile otomotiv dalındaki mesleki yayın

organlarınca, özel sektör yayınlarında çalışan, yazı yazan, araştırma yapan gazetecileri

bünyesinde toplar. Dernek, fiilen OTOMOTİV dalında çalışan gazetecileri, yukarıda

belirtilen kuruluşlar ile kamuoyu önünde temsil eder. Üyelerinin ekonomik, sosyal,

kültürel, mesleki ve yasal haklarını, çıkarlarını koruyarak geliştirir. Dernek, bu amacını

gerçekleştirirken üyelerinin her türlü hakkını fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içinde

değerlendirir. Tükeciye otomotiv ve otomobil ihtisasları hakında bilgi verir.

Derneğin Faaliyetleri :

Madde 3- OTOMOTİV Gazetecileri Derneği, yukarıda belirtilen amaçlarını

gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) OTOMOTİV gazeteciliğini, vazgeçilmez bir uzmanlık dalı olarak benimsetmek, bu

yönde üçüncü şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu ilkenin otomobil ve otomotiv ile

ilgili diğer bütün kuruluş ve kurumlarca benimsenmesi için gerekli girişimlerde

bulunmak.

b) Her konusu ayrı bir uzmanlaşmayı gerektiren OTOMOTİV alanında fiilen çalışan

gazetecilerin, meslek bilgilerini geliştirmek amacıyla seminerler düzenlemek, sürüş

güvenliği, otomobil tekniği ve teknolojisi gibi çeşitli uzmanlık alanlarında eğitim

programlarına katılmalarını sağlamak.

c) Genel olarak gazetecilik mesleğinin haysiyet ve onurunu korumak, otomobil

tüketicisine mesleğe ve dernek üyelerine yönelik onur kırıcı her türlü davranış karşısında

gerekli tavrı almak ve gerektiğinde diğer basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. Üyelerinin

mesleki çalışmalarında karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunların çözümü

konusunda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak. Diğer yanda Otomotiv

Gazetecileri Derneği’ni temsil eden üyelerin cemiyet içersindeki hal tavır ve yaptıkları

yayınlarda aykırılık, yanlışlık ve itibarsızlık takibi yapmak.

d) Dernek üyelerinin görev alanına giren bakanlıklar ve kamu kuruluşları yetkilileri ve

özel sektör temsilcilerinin ihtisas fuarları gibi yurtiçi ve yurt dışı gezilerini Dernek

üyelerinin izlemesi için, çalıştıkları kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

e) Üyelerine sosyal hizmetlerde bulunmak, “OGD üyesi tanıtma kartları” hazırlatmak,

haklarını korumak. Herhangi bir nedenle işsiz kalan üyelerine iş bulmaları için yardımcı

olmak. Mesleğe yeni başlayan OTOMOTİV gazetecilerinin ya da OTOMOTİV gazeteciliği

mesleğine ilgi duyanların yönlendirilmelerini sağlamak ve iş bulmalarına yardımcı

olmak.

f) Dernekler Yasası çerçevesinde gelir getirici girişimlerde bulunmak, amacına uygun

tesisler kurmak veya kurdurmak, Derneğin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan

hizmetlerinden üyelerini faydalandırmak, amacına uygun kurulu vakıflara üye olmak

veya yeni vakıf kuruluşlarına katılmak, tüketim ve konut kooperatifleri kurmak, dinlence

ve eğlence tesisleri kurmak veya kurdurmak.

g) Periyodik (günlük, haftalık, aylık, üç aylık) ve periyodik olmayan, her ne suretle olursa

olsun yayınlar çıkarmak, kurumsal yayınlar da dahil konusuyla ilgili her türlü radyo-TV ve

bant yayını ile bilgisayar ve diğer teknolojik yayınları hazırlamak, hazırlatmak ve

yapmak, organizasyonlar düzenlemek, otomotiv sektörüne ve otomobil tüketicisine

yönelik eğitimler hazırlamak,

h) Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar

yapmak, dernek logosu ve ismini tescil ettirmek,

i) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları

temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları

doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve

bilgilendirme bültenleri çıkarmak, Sadece dernek üyelerinin bilgilendirileceği bir

uluslararası haber ve görsel havuzu da oluşturmak ve tüm üyelerin buradan telifsiz

olarak materyal alışverişi yapabilmelerini sağlamak.

k) Dernek Yönetim Kurul kararı ile ulusal-uluslararası panel, konferans, araştırma, basın

toplantıları vb. organizasyonlar yapar-yaptırır. Bunun için, hizmet satın alır, aldırır.

Yönetim Kurulu’nu veya görevlendireceği kişilere harcırah-ücret-ödenek verir.

l) Her yılın sonunda bir sonraki yılı kapsayacak şekilde; tüketiciye bilgi ve tavsiye

niteliğinde dernek üyelerinin önceden belirlenmiş kriterler üzerinden yeni otomobil

modellerini oylayarak, “Türkiye’de Yılın Otomobili”ni seçmek ve açıklamak, bu başlık

altında çeşitli kategorilerde ödüller ve mansiyonlar belirleyip açıklamak, ayrıca, “Yılın

Otomobili” sonuçlarının açıklanacağı ve ödüllerin verileceği töreni tüm üyelerin

katılımıyla düzenlemek,

m) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi

için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.

düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, Dernek

üyelerinin çalışmalarını teşvik ve onurlandırma yönünde çeşitli başlıklarda ödüller

vermek.

n) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt

içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

o) Ayrıca yüksek riskle bir meslek grubu olan otomotiv gazeteciliği ile ilgili, dernek

üyelerinin tamamı için geniş kapsamlı “sağlık, emeklilik ve bireysel sigortalar” fikri

geliştirmek,

p) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,

kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

r) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon

kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle

kurabileceği tesisleri kurmak,

s) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve

bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

ş) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve

Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak

üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler

yürütmek,

t) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve

hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

v) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

y) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı

gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Dernek Üyeliği :

Madde 4- OTOMOTİV Gazetecileri Derneği, asil ve onur üyeliği olmak üzere iki tür üye

kabul edebilir. OTOMOTİV Gazetecileri Derneği'ne asil üye olabilmek için şu şartlar

aranır:

a) Basın ve yayın organları , radyo ve televizyon kuruluşları ile OTOMOTİV alanındaki

mesleki yayın organlarında OTOMOTİV alanında çalışır ve çalışmış olmak,

b) OTOMOTİV gazeteciliği mesleğinde en az 12 ay çalışmış olmak,

Kamuoyunda başarısı ve kişiliğiyle takdir toplayanlardan, mesleki ilkeleri ve basın etiği

prensipleriyle uyumlu olanlara, Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyeliği verilebilir.

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden derneğe

üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca

en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve

sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla

tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen

kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu

kararı ile dayanışma üyesi olarak kabul edilebilir. Bu üyeler dernek organlarına seçilme

ve genel kurulda oy verme dışında oy verme dışında haklara sahiptir. Onursal üyeler

isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine

katılma hakkı vardır.

Derneğe Üye Olma :

Madde 5- Derneğe üye olabilmek için şu nitelikler aranır:

a) Dernekler Yasası'na göre, derneklere giriş için gerekli niteliklere sahip olmak.

b) Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne basın kartı

beyannamesi verdiği hakkında belge getirmek ya da herhangi bir yayın kuruluşunda

OTOMOTİV gazeteciliği yaptığını ya da geçmişte yapmış olduğunu belgelemek.

Üyeliğin Değerlendirilmesi ve Kabulü :

Madde 6- OTOMOTİV Gazetecileri Derneği'ne asil üye olabilmek için;

a) Gazeteci, Dernek Tüzüğü'nün 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b fıkralarında yazılı

koşulları taşıdığını kanıtlayan belgelerle birlikte, üye formu doldurarak üye olmak

istediğini Dernek Yönetim Kurulu'na bildirir.

b) Gazeteci'nin, başvuru dilekçesinin işleme konulabilmesi için Derneğin en az iki (2) asil

üyesinin tavsiye imzalarının bulunması şarttır.

c) Yönetim Kurulu, başvuru dilekçesini en fazla 30 gün içerisinde karara bağlar ve aldığı

kararı ilgiliye bir yazı ile bildirir.

d) OTOMOTİV Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu, başvuruyu kabul edip etmemekte

serbesttir. Üyeliğe kabul kararı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile

alınır.

B) Onur üyeliğinin kabulü için, en az (iki) asil üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun

oybirliği şartı aranır.

Üye Aidatları :

Madde 7- Başvurusu kabul edilen üye, kendisine yapılan yazılı bildirimden sonra en geç

15 gün içinde Genel Kurulca belirlenmiş olan üye aidatını öder.

Üyeliğin Yitirilmesi :

Madde 8- Dernek üyeliğinin yitirilmesine yol açan durumlar şunlardır :

a) İstifa, ölüm,

b) Dernek üyesi olabilmenin gerekli şartlarından herhangi birini yitirmek,

c) Aidatını ödemeyen ve Yönetim Kurulu'nun yazılı uyarısına rağmen borcunu yazılı

uyarıyı takip eden bir ay içinde ödememek,

d) Dernek Yönetim Kurulu'nca üyelikten kesin olarak çıkarılmak.

Üyelikten Çıkarılma :

Madde 9- Aşağıda belirtilen hallerde Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğine son

verilebilir:

a) Dernek dayanışmasını ve çalışmalarını kasten ve bilerek bozacak hareketlerde

bulunmak veya eylemlerde bulunmak, diğer üyeleri teşvik etmek,

b) Derneğin adını kötüye kullanmak, Dernek faaliyetleri ile Ana Tüzük hükümleri ile

Dernek organlarının karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek,

c) Gazetecilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak.

Üyelerin Hakları :

Madde 10- OTOMOTİV Gazetecileri Derneği'nde her üye eşit haklara sahiptir. Bu eşitliği

kısıtlayıcı veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyıcı uygulama yapılamaz. Her üye istifa

hakkına sahiptir. Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulu'nda temsiline ilişkin hükümler

saklı kalmak kaydıyla her asil üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır.

Derneğin Organları :

Madde 11- Derneğin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Genel Kurul

c) Denetim Kurulu dur.

Ayrıca;

d) Onur Kurulu

e) Yüksek İstişare Kurulu

kurulabilir ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları

devredilemez.

Bu şekilde Yönetim Kurulu’na düzenli rapor vermek ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği

sezonluk faaliyetleri gerçekleştirmek üzere dernek üyeleri arasında Otomotiv

Gazetecileri Derneği’nde faaliyetler, Gazeteler, Basılı Dergiler, TV ve Radyo Yayınları,

İnternet Yayınları, Teknik Mevzuat, Otomobil Test, Motor Sporları, Tüketici Destek, fuar

ve seminer organizasyon ile dernek yayınları ve benzerleri gibi komiteler oluşturulabilir…

GenelKurul :

Madde 12- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe ve şubeye kayıtlı

üyelerden oluşur.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca

belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden

beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine

sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü :

Madde 13- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan

üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün

önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da

elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk

sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve

yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,

altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,

bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı

usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden

itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada

belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı :

Madde 14- Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve

derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması

sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,

bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki

katından az olamaz.

Toplantı Usulü :

Madde 15- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır

bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,

yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından

kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza

koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim

kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak

düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile

yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan

heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını

imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul,

gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda

her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile

yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler

yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin

korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten

sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :

Madde 16- Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile

diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar,

toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler

tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin

bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki,

tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki

çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurul'un Yönetimi :

Madde 17- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan konular görüşülür.

Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri ( 1/10) tarafından görüşülmesi

istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul, aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlar :

a) Dernek organlarının seçimi,

b) Dernek Tüzüğü'nün değiştirilmesi,

c) Yönetim Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporunun ayrı ayrı görüşülmesi; Yönetim

Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerini ayrı ayrı ibra etmesi,

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık ve birden fazla mali yılı kapsayan

bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

e) Her türlü taşınmaz mal, menkul kıymet alımı, kiralanması, kiraya verilmesi asgari

koşullar belirlenerek süreli veya süresiz bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin amaçları doğrultusunda kurulmaş ve kurulacak federasyonlara katılmaya ve

ayrılmaya karar vermek, temsilcileri belirlemek veya sınırları belirlenerek yönetim

kuruluna yetki verilmesi,

h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye

olarak katılması veya ayrılması, temsilcileri belirlemek veya sınırları belirlenerek yönetim

kuruluna yetki verilmesi,

ı) Derneğin feshine karar verilmesi,

j) Üyeliğe giriş ile üyeler tarafından ödenmesi zorunlu aylık veya yıllık aidatları

belirlemek,

k) Derneğin amacına uygun kurulmuş ya da kurulacak vakıf veya vakıflara katılma

kararı almak, bu vakflarda derneği temsil edecek kişileri belirlemek veya sınırları

belirlenerek yönetim kuruluna yetki vermek

m) Her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve menkul kıymet, para bağışını kabul etmek buna

ilişkin yönetim kuruluna yetki vermek,

n) OTOMOTİV basının gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğrencilere belirlenecek sayı

ve tutarda karşılıksız burs vermek veya sınırları belirlemek suretiyle yönetim kuruluna

yetki vermek,

p) Yasaların ve Tüzüğün Genel Kurul'a yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul Kararları :

Madde 18- Genel Kurul kararları, toplantıda bulunan asil üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Ancak, Tüzüğün değiştirilmesi, bu konuyu da kapsayan gündemle yapılacak toplantıda,

Genel Kurul'a katılanların 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile gerçekleşir. Derneğin feshi ile

ilgili görüşme ise, tüzük 41. özel maddesine göre yapılır.

Federasyon kurma, federasyonlara ve uluslararası kuruluşlara katılma ve bunlardan

ayrılma kararları, Genel Kurul toplantısında hazır bulunanların üçte ikisinin çoğunluğu ile

alınır.

Yönetim Kurulu ve Görevleri :

Madde 19- Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 11 üyeden

oluşur. Seçimlerde daha az oy alan 11 de aldığı oy sırasıyla yedek üye olur. Yönetim

Kurulu yaptığı ilk toplantıda, kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel

sekreter ve bir sayman seçer. Seçim gizli oyla yapılır. Başkanın olmadığı yer ve durumda

Yönetim Kurulu'na yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulu, başkanlığın veya diğer

görevlerde boşalması halinde; sadece görevden ayrılmış olunması halinde kendi

içinden, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış olunması halinde ayrılan üye sayısı

kadar yedek üyelerden sırayla ve yazılı tebliğ edilerek yönetim kuruluna çağrılır. Yapılan

ilk yönetim toplantısında yeni başkan veya boşalan göreve yenisini seçer.

Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı; Derneği Anayasa, Yasalar ve bu tüzükte belirlenen sınırlar

dahilinde derneği tek başına temsil eder.

Yönetim Kurulu, Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi ve genel kurul tarafından

kendisine verilen yetki ve görevleri gerçekleştirmek için çalışır. Kurul; üye kimlik

kartlarının düzenlenmesi ve kimlere verileceğini saptar, gerektiği hallerde bu iş için

OTOMOTİV ile ilgili bakanlık ve diğer kuruluşların basın müşavirlikleri ve Basın Yayın

Enformasyon Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapar.

Yönetim Kurulu bu görevlerinin yanı sıra;

a) Gerektiğinde dernek başkanının yanı sıra derneği temsil etmek amacıyla yönetim

kurulu üyeleri arasından bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Dernek Genel Kurulundan alınan yetkiye istinaden, Dernek şubelerinin açılmasını

kararlaştırmak ve şube kuruluşların tamamlayacak kurucularına yetki vermek, Şube ilk

genel kuruluna kadar görev yapacak şube yönetim ve denetim üyelerini belirlemek,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait

bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,

d) Derneğin amacına uygun kurulmuş ya da kurulacak vakıf veya vakıflara katılma kararı

almak,bu vakıflarda derneği temsil edecek kişileri belirlemek ve bu karar doğrultusunda

çalışmaları yürütmek,

e) Dernek Tüzüğü ile yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri

kullanmak, görevlerinide yerine getirir.

Genel Sekreter, Dernek Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasını sağlar. Yazışma

işlerini yapar, toplantıların gündemini başkanla istişare ederek hazırlar.

Personel iş ve işlemleri, kurumlar arası işbirliği ve dernek işlerinin planlanması ile genel

başkan tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Başkan ve yardımcısının

bulunmadığı zamanlar Derneği temsil eder.

Sayman, Derneğin parasal işlerini yürütür, gerekli defterleri tutar.

Dernek gelirlerinden Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü miktarda parayı kasada

bulundurabilir.

Derneğin parası, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ulusal bir bankada tutulur.

Bankadaki dernek hesabından para çekilmesi, Yönetim Kurulu ile Başkan ve saymanın

müşterek imzası ile mümkündür.

Boşalmalar :

Madde 20- Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyelerinden istifa veya diğer şekillende

boşalma olması halinde ilk sıradaki yedek üye tebliğ yapılmak suretiyle davet edelir ve

yapılacak ilk toplantıda istifa eden üyenin bulunduğu görev için gizli oy açık tasnif

yöntemiyle seçim yapılır. Bu şekilde üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinde

getirilmesinde sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut

yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine İstanbul

Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay

içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir .

Onur Kurulu :

Madde 21- Onur Kurulu, Genel Kurul'ca en az 10 yıl meslek kıdemi olanlar arasından

seçilen 5 üyeden oluşur. Genel Kurul'da bu üyelerden sonra en çok oy alan 5 üye de

yedekte bulunur, gerektiğinde göreve çağrılır. Onur Kurulu'nun görevleri şunlardır :

a) Meslek onuruyla bağdaşmayacak biçimde davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını

incelemek,

b) Derneğin amaçları ve kararlarına aykırı davranışlarda bulunan üyelerin durumunu

incelemek,

c) Üyeler arasındaki dayanışmayı bozacak, Dernek’in kamuoyundaki itibarını sarsacak

davranışlarda bulunanlar hakkında Tüzük hükümlerini uygulamak.

Verilecek Cezalar :

Madde 22- Yönetim Kurulu kendi veya onur kurulu üyeleri arasından bir naip üye

secerek konu hakkında ön rapor ve gerekli dosyayı düzenlemesi için yetkilendirir. Naip

üye görevlendirilirken ilgilinin görev alanı ve kıdemi dikkate alınır.

Naip üye kendisine görev verildiği tarihi takip eden 30 gün içinde ön rapor ve

dosyayı yönetim kuruluna sunmak zorundadır.

Naip üye ilgilinin bilinen adresine (üyelikte beyan ettiği veya bilinen en son adresi) yazılı

olarak alma haberli posta yoluyla konu hakkında isteyeceği bilgi ve belgeler ile yazılı

savunmasını sunması için yedi günden az olmamak üzere süre verir. İlgilinin belirtilen

sürede istenen belge, bilgi ve savunmasını vermemesi halinde mevcut belge, bilgi,

dosya ile varsa ilişkili kişi ve kurumlar nezdinde yaptığı araştırma üzerinde ön raporunu

hazırlayarak verir. Ağır hastalık, kaza, tutukluluk gibi mücbir sebeplerin varlığı halinde

ilgilinin istemesi halinde mevcut sürenin on katını geçmemek üzere naip üye tarafından

münasip bir ek süre verilebilir. Bu takdirde yukarıda ikinci bentte yazılı 30 günlük süre

ilgilisine verilen süre kadar uzar.

Naip üye tarafından hazırlanan ön rapor hakkında görüş alınmak üzere onur

kuruluna gönderilir. Onur kurulu naip üye tarafından hazırlanan ön rapor ve dosya

hakkındaki görüşünü dosyanın kendisine ulaştığı tarihi takip eden 30 gün içinde yazılı

olarak yönetim kuruluna gönderir.

Yönetim kurulu naip üye tarafından düzenlenen ön rapor, hazırlanan dosya ile onur

kurulu görüşünü de dikkate alarak nihai kararı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır.

Karşı görüş varsa gerekçesi ile karar altına alınır.

Bu madde ile ilgili olarak; “Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile

eşlerine; Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut

kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren

evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar

hısımlarına; Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimseler ile ilgili karar

toplantılarına katılamazlar naip üye olarak görev alamazlar”.

Yönetim Kurulu’nun vereceği cezalar şunlardır:

a) Uyarma,

(Tutum, davranış ve hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eder)

b) Açık uyarma

(Tutum, davranış ve hareketlerinin kusurlu olduğu ve tekrarından kaçınması gerektiğini

ifade eder)

c) Kınama,

(Tutum, davranış ve hareketlerinin telafi edilmeyecek oranda kusurlu olduğu ve

tekrarından kaçınması gerektiğini ifade eder)

d) Açık kınama

(Tutum, davranış, hareket ve ifadelerinin telafi edilmeyecek oranda kusurlu olduğu ve

mesleği ile meslektaşlarını kamuoyu nezdinde zorda bıraktığı, tekrarından

kaçınması gerektiğini ifade eder)

e) Tesislerden Geçici çıkarma (bir yıldan fazla olamaz),

(Meslektaşlarına ve/veya görev yaptığı kurumda mahiyetinde çalışan kişilere söz veya

fiili saldırı ile kötü davranmak)

f) Sürekli çıkarma

(Meslektaşlarına ve/veya görev yaptığı kurumda mahiyetinde çalışan kişilere söz veya

fiili saldırı ile tecavüzde bulunmak kötü alışkanlıklarını uyarılara rağmen devam ettirmek)

İtiraz :

Madde 23- Yönetim Kurulu kararıyla cezalandırılan üye, bu cezaya karşı ilk olağan

genel kurul toplantısında yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurul'un bu itirazı gündeme

alması ve incelemeye değer bulması halinde; divan başkanlığınca gerektiğinde yazılı

veya sözlü olarak belirli bir süreyi geçmemek üzere açıklama yapması için söz verebilir.

Yapılacak görüşmelerden sonra varılacak karar kesindir. Gündeme almama kararı,

itirazın reddi niteliğindedir. Ancak alınacak kararlar katılanların salt çoğunluğu ile

alınması zorunludur.

Denetim Kurulu ve Görevleri :

Madde 24- Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 üyeden oluşur. 5 de yedek

üye seçilir. Denetim kurulu, seçimleri takip eden 1 ay içinde toplanarak arasından bir

başkan ve 1 rapörter seçer. Başkan denetim kuruluna başkanlık, raportör hazırlanacak

raporların ön hazırlığını, yazılması ve yönetim ile genel kurular sunulacak hale

getirilmesini sağlar. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun parasal ve diğer işlerini her

zaman denetleyebilir. Dentelme sonunda, durumu belirten bir tutanak

düzenleyerek Yönetim Kurulu’na verilir. Denetm Kurulu, düzenledikleri raporu genel

kurula sunarlar, Denetim sonunda, parasal işlerde usulsüzlük saptanır ve bu hususta

bütün üyeler birleşirse, durum ayrıtılarıyla Yönetim Kurul’una iblidrilir. Ve Genel Kurul’un

olağanüstü toplantıya çağrılması istenir. B udurumda Yönetim Kurulu, Denetim kurlu

tarafından belirlenen günde ve gündem ile iolağanüstü toplantıyı yapmak zorundadır.

Yüksek İstişare ve Yazarlar Kurulu :

Madde 25-

a) Yüksek İstişare Kurulu görsel ve yazılı yayınların OTOMOTİV Müdürleri, içinde

otomotiv ve otomobil yayını bulunan süreli yayınların Genel Yayın Müdürleri, mesleğin

duayenleri arasından yönetim kurulunca uygun görülen isimlerden oluşur. Çalışma

prensiplerini çıkarılacak bir yönetlemelikle düzenlenir. Yönetim Kurul’na ve dernek Genel

Kurulu’na önerilerde bulunabilir. Yılda en az iki defa toplanır. Toplantı çağrısı ve işlemleri

dernek genel sekreterliği tarafından yerine getirilir. Karalar karar defterine yazılarak imza

edilir.

b) Yazarlar Kurulu dernek yönetimi tarafından güncel veya genel konularda görüşlerini

dernek yönetimine iletir. Yazarlar arasında dayanışma ve bilgi akışını sağlar. Sorunlara

ilişkin çözüm önerilerini dernek yönetimine iletir. Çalışma prensiplerini çıkarılacak bir

yönetmelikli belirlenir. Yılda en az iki kere toplanır.

Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :

Madde 26- Genel Kurul'da yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı,

kurullara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları ile meslek ve adreslerini mülki

amirliğe bildirir.

Derneğin Gelirleri :

Madde 27- Derneğin gelirleri şunlardır :

a) Giriş aidatları,

b) Üyelerin yıllık aidatları,

c) Balo, sergi, yayın, fuar, seminer ve benzeri girişimlerden sağlanan gelirler,

d) Bağışlar,

e) Yasaların Derneğe sağladığı gelirler,

f) Diğer gelirler,

DefterTutma :

Madde 28- Dernek işleri için aşağıdaki defterlerin tutulması gerekir:

a) Üye kayıt defteri,

b) Karar defteri,

c) Gelen ve giden evrak defteri,

d) İşletme defteri,

e) Alındı Belgesi Kayıt defteri,

f) Demirbaş defteri.

Bu defterlerin onaylı olması ve yasa hükümlerine göre tutulması zorunludur.

Derneğin İç Denetimi :

Madde 29- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç

denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış

olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri :

Madde 30- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç

duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili

mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu

borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme

güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Temsilcilik Açma :

Madde 31- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla

yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla

temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine

yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler

temsilcilik açamazlar.

Fesih :

Madde 32- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan

üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının

ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan

üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin

oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri :

Madde 33- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının

tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere,

feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin

kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek

adında tasfiye halinde “OTOMOTİV Gazetecileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi

işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce

derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri,

harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve

yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına

çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin

alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların

ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere

devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki

amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare

amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde

tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip

tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin

bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da

eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri

saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve

belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

ŞUBELER :

Şubelerin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri :

Madde 34- Derneğin, amacının gerçekleşmesini ve İstanbul dışındaki üyeleri arasında

sıkı ilişkiler kurulmasını sağlamak için gerekli görülen illerde şubeler açılabilir. Yurt içinde

şube açılması ve gerektiğinde kapatılmasına karar verme yetkisi Dernek yönetim

kurulu'na aittir. Bir ilde şube açılabilmesi için en az 20 üyenin bulunması gereklidir. Bir

şubenin bulunduğu ilde ikinci bir şube açılamaz. Yeni bir şubenin açılmasına karar

verilmesi üzerine, Yönetim Kurulu, şubenin açılacağı ilde en az altı aydan beri ikamet

eden ve orada çalışan 3 üyeyi, kurucu sıfatıyla yasal işlemleri yapmak üzere

görevlendirir. Bu 3 üye, müteşebbis kurul olarak, ilk genel kurul toplantısına kadar

şubenin yönetiminden sorumlu olur. Yeni kurulan şubenin, kuruluşunu izleyen iki ay

içinde genel kurulunu yapması zorunludur. Yetkili kılınan müteşebbis kurul'un, şubenin

açılacağı yerin en büyük mülki amirine yapacağı başvuru yazısında kurucuların adı,

soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, mesleği, ikametgahları ve uyrukları ile şube merkez

adreslerinin belirtilmesi gerekir. Başvuru yazısına ayrıca, Dernek tüzüğünden iki adet

örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.

Şubelerin Organları :

Madde 35- Şubelerin organları şunlardır:

1- Şube Genel Kurulu,

2- Şube Yönetim Kurulu,

3- Şube Denetim Kurulu,

Şube Genel Kurulu ve Temsil :

Madde 36- Şube Genel Kurulu, o şubede kayıtlı üyelerin tümünden oluşur.

Şube Genel Kurulu, üç yılda bir Ocak ayı içinde toplanır. Ancak, şubeler olağan genel

kurullarını, Dernek Genel Kurulu toplantısından en az 60 gün önce bitirmek

zorundadırlar.

Şube Genel Kurulu'nun Görevleri :

Madde 37- Şube Genel Kurulu'nun görevleri şunlardır:

1- Şube yönetim kurulunun üç yıllık çalışma ve hesap raporunu inceleyip ibra etmek,

2- Dernek Yönetim Kurulu'na sunulacak bütçe tasarısını kabul etmek,

3- Dernek Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olacak asil ve yedek üyeleri ile asil ve yedek

şube denetçilerini seçmek,

Şube Yönetim Kurulu :

Madde 38- Şube Yönetim Kurulu, şube genel kurulu tarafından 5 asil ve 5 yedek üyeden

olmak üzere gizli oyla seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu, kendi arasından bir başkan, bir

sekreter ve bir de sayman seçer. Dernek Yönetim Kurulu tarafından işten el çektirilen

şube yönetim kurulu yerine atanan müteşebbis heyet, en geç 3 ay içinde şube genel

kurulunu toplamak zorundadır. Şube yönetim kurulları, tüm çalışmaları ile üstlendikleri

görevleri Dernekler Yasası, Dernek Ana Tüzüğü, Dernek Genel Kurulu ve Yönetim

Kurulu'nun kararlarına uygun olarak yürütür.

Şube Denetim Kurulu :

Madde 39- Denetim kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,

mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Hesapları :

Madde 40- OTOMOTİV Gazetecileri Derneği, bu ana tüzük hükümleri gereğince tek

kasa düzeni içinde çalıştığından, şubeler hesaplarını Dernek Genel Merkezi'ne

devretmek zorundadırlar. Ancak, zorunlu ve günlük masraflarının karşılanması için

gelirlerinin, Dernek Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği miktarda isabet eden bölümünü

avans olarak tutabilirler ve Dernek Yönetim Kurulu'ndan gerektiğinde ayrıca avans

isteyebilirler. Şubeler, hesapları ve avansları ile ilgili olarak 2 ayda bir Genel Merkeze

bilgi verirler.

Tüzük Değişikliği :

Madde 41- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma

hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle

toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu

toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından

az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma

hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık

olarak yapılır.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul

toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare

amirliğine bildirilir.

Hüküm Eksikliği :

Madde 42- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu

ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın

dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

KURUCULAR :

Madde 43- OTOMOTİV Gazetecileri Derneği'nin kurucuları şunlardır:

Geçici Yönetim Kurulu

Adı-Soyadı Görev Unvanı

1 – Hakkı Tolunay Başkan

2 – Ufuk Sandık Başkan Yardımcısı

3 – Ahmet Çelik Sayman

4 – Okan Altan Genel Sekreter

5 – Murat Öztürk Üye

6 – Gültekin Kara Üye

7 – Hırant Kasapoğlu Üye

Bu tüzük 43 (KırkÜç) maddeden ibarettir.